ทดลองใช้ระบบงาน ERP
ระบบรับเรื่องร้องทุกข์
- ระบบรับเรื่องร้องทุกข์ (สำหรับเจ้าหน้าที่่)
 • รองรับการทำงานในลักษณะของ Call Center
 • รองรับการทำงานในลักษณะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่อง ณ จุดรับเรื่องร้องทุกข์
 • รองรับการทำงานในลักษณะ Work Flow
 • etc.


- ระบบรับเรื่องร้องทุกข์ (สำหรับประชาชนทั่วไป)
 • ระบบสำหรับให้ประชาชนบันทึกแจ้งเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน หรือขอรับบริการต่างๆ จากหน่วยงานเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และส่งเรื่องมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา หรือให้บริการประชาชนตามที่ร้องขอ ผ่านระบบ Internet


- ติดตามความคืบหน้าเรื่องร้องทุกข์
 • ระบบสำหรับให้ประชาชนใช้ติดตามเรื่องที่แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียน หรือขอรับบริการต่างๆ จากหน่วยงานเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ Internet โดยใช้รหัส Service Code ที่ได้จากระบบการแจ้งเรื่อง เพื่อใช้ติดตามความคืบหน้าของเรื่องที่แจ้งดำเนินการ
ระบบรายได้และการเงินรับ
- ระบบรายได้และการเงินรับ
 • ระบบบันทึกรายละเอียดของผู้เสียภาษี แยกตามแต่ละประเภท
 • ระบบบันทึกรายละเอียดทรัพย์สินของผู้เสียภาษี
 • ระบบทำรายการบันทึกรับชำระเงินค่าภาษีแต่ละประเภท ของผู้เสียภาษี
 • ระบบรายงานสรุปการรับเงินประจำวัน การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
 • ระบบติดตามหนี้ค้างชำระ
 • etc.