ระบบรายได้
ระบบรายได้

ระบบรายได้

ความหมาย
เป็นระบบที่ช่วยในการคำนวณภาษี จัดเก็บข้อมูลแบบยื่นภาษีและข้อมูลรายได้ที่เกิดการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น 3 ประเภทด้วยกัน คือ
คุณสมบัติ
Products