ระบบจัดชื้อจัดจ้าง
ระบบจัดชื้อจัดจ้าง
ความหมาย
เป็นระบบที่ใช้ในการบันทึกขั้นตอนการดำเนินงานของงานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดเช่า 6 วิธี ได้แก่
คุณสมบัติของระบบ
1. จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของระบบ ประกอบด้วย 2. จัดเก็บข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง 3. แบบฟอร์มต่างๆ ประกอบด้วย 4. รายงานต่างๆ ประกอบด้วย
Products