Logo

Description automatically generated

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด

 

ด้วย บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด (ต่อไปในนโยบายนี้เรียกว่า “ บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์ของบริษัทในการเก็บ รวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นและอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย

 

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

ข้อมูลส่วนบุคคลแบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่

ข้อมูลส่วนบุคคล (ทั่วไป) เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดาที่มีชีวิตอยู่ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนของบุคคล นั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ email address หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูล การใช้งาน เป็นต้น

ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Personal Data) เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา ข้อมูลสุขภาพ หรือข้อมูลตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

 

 1. บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากไหน
  1.            ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับจากท่านโดยตรง

บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรง โดยวิธีการหนึ่งวิธีการใด ในกรณีต่อไปนี้:

1)    ท่านแจ้งต่อพนักงานหรือตัวแทนของบริษัท เมื่อท่านติดต่อสอบถามหรือขอรับข้อมูลจากบริษัท

2)    ใบสมัครใช้บริการ หรือแบบคำขอใช้บริการ หรือแบบคำขอเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงบริการ การสมัครใช้บริการ เสริม การรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ

3)    ท่านลงทะเบียนโดยการสร้างบัญชีผ่านเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน

4)    ท่านได้ทำแบบสอบถามหรือติดต่อสื่อสารกับบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ ทางโทรศัพท์ อีเมล
แอปพลิเคชัน สื่อสังคมออนไลน์อื่นของบริษัท หรือผ่านพนักงานของบริษัท

5)    ท่านทำรายการหรือให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน หรืออุปกรณ์ของบริษัท

 

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับมาจากหน่วยงาน/บุคคลภายนอก (Third Party)

บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากหน่วยงาน/บุคคลภายนอก เช่น บริษัทที่แนะนำท่านให้แก่บริษัท หรือ ผู้ให้บริการโทรคมนาคมหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือบริษัทในกลุ่มจัสมิน หรือคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท หรือ
ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์/บริการ/เว็บไซต์/แอปพลิเคชันอื่น ๆ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะ หรือหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น

2.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

1)    บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านเข้าใช้บริการของบริษัทผ่านเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันโดยบริษัทจะมีการเก็บข้อมูลของท่าน

2)    ข้อมูลการใช้บริการของท่าน ข้อมูลการติดต่อสื่อสารกับบริษัท ข้อมูลโซเชียลมีเดีย ข้อมูลแอปพลิเคชันและเบราว์เซอร์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านใช้บริการเพื่อใช้บริการหรือติดต่อสื่อสารกับบริษัท การระบุตำแหน่งอุปกรณ์ของท่านซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถให้บริการฟีเจอร์ต่างๆ ได้ โดยท่านสามารถควบคุม การจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวผ่านการตั้งค่าอุปกรณ์ของท่านได้ ทั้งนี้ ระบบการตั้งค่าอาจมีความแตกต่างกันตามแต่ระบบปฏิบัติการการใช้

3)    คุกกี้ (Cookies) เพื่อรวบรวมข้อมูลในขณะที่ท่านใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน โดยช่วยให้บริษัทสามารถ จัดให้มีการบริการที่ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และเพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน เมื่อท่านใช้บริการ และ/หรือเข้าสู่แพลตฟอร์ม Cookies คือ Text Files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล Log การใช้งานอินเทอร์เน็ตของท่านหรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของท่าน

 

3. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวม

3.1 บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหลายประเภทเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการ หรือบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัท หรือที่ท่านให้ความยินยอมไว้ โดยสามารถจำแนกจัดกลุ่มประเภท ข้อมูล อาทิ

 

ประเภทข้อมูล

รายละเอียด

1. ข้อมูลการติดต่อ

เช่น ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน เพศ อายุ ที่อยู่ปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
สถานที่ติดตั้ง

2. ข้อมูลการเงิน

เช่น เลขบัตรเครดิต/เดบิต หมายเลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธนาคารหรือการ
ชำระเงิน รวมทั้งจำนวนเงิน วันและเวลาการชำระเงิน

3. ข้อมูลการสื่อสาร

เช่น บันทึกข้อมูลสนทนา ข้อมูลการสื่อสารทางอีเมล ข้อมูลการบันทึกเสียง

4. ข้อมูลด้านเทคนิค

เช่น username & password หมายเลขประจำอุปกรณ์หรือตัวอื่น ๆ ที่ไม่ซ้ำ ประเภท อุปกรณ์ รุ่นและยี่ห้อเครื่อง ข้อมูลตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ใกล้อุปกรณ์ หมายเลข IP Address ของคอมพิวเตอร์ ชนิดของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเรื่องเขตเวลา (Time Zone)
ที่ตั้ง (Location) รายละเอียดแอปพลิเคชันและเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ แพลตฟอร์ม
และเทคโนโลยีของอุปกรณ์ที่ใช้เข้าเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชัน

5. ข้อมูลการใช้งานบริการ

เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่มีการสมัครและใช้งาน, ระยะเวลาและวันที่ท่าน เข้าสู่ระบบการใช้บริการ, ข้อมูลกิจกรรมการใช้งาน, พฤติกรรมการใช้บริการ เนื้อหาที่ท่านชื่นชอบ รวมถึงหน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่อนที่ท่านจะเข้าสู่แพลตฟอร์มหรือหน้าเว็บไซต์หรือรายการที่ท่านเข้าชม จำนวนเวลาหรือรายการที่ท่านใช้ในการชมหน้าเว็บไซต์ สินค้าหรือข้อมูลที่ท่านค้นหาในแพลตฟอร์ม เวลาและวันที่เข้าชมหรือการกดดูเว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มต่างๆ
ของบริษัท

 

3.2 กรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว บริษัทจะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Personal Data)
เว้นแต่

1)    ได้รับความยินยอมจากท่านโดยชัดแจ้ง (Explicit Consent)

2)    เป็นการจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ ซึ่งท่านไม่สามารถให้ความ ยินยอมได้

3)    เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 

4. วัตถุประสงค์ในการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

1)    เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล อันเป็นกรณีตามฐานการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

2)    เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญา (Contract) หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา บริษัทจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับบริการหรือเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการ เช่น เพื่อการติดต่อสื่อสารหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือ เกี่ยวเนื่องกับบริการที่ท่านใช้บริการหรือจะใช้บริการ การส่งใบแจ้งค่าบริการและ/หรือใบเสร็จรับเงิน การแจ้งเตือนให้ชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ เพื่อการให้บริการดูแลลูกค้าหรือบริการหลังการขายหรือ แก้ปัญหาการใช้บริการ เพื่อการรับสิทธิประโยชน์ตามสัญญาบริการที่เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ เพื่อการ ควบคุมหรือปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลหรือจัดการ สิทธิประโยชน์ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนและ/หรือตอบข้อซักถาม เพื่อดำเนินแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็นต้น อันเป็นกรณีตามฐานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

3)    เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาต่างๆ ที่ทำขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับบริการที่ท่านใช้หรือจะใช้บริการ

4)    เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะอันเป็นกรณีตามฐานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

5)    เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท (Legitimate Interests) หรือประโยชน์โดยชอบด้วย กฎหมายของบุคคลภายนอก หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของท่าน โดยที่ไม่ทำให้สิทธิขั้นพื้นฐานใน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นลดน้อยลง โดยบริษัทอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปประมวลเพื่อการ จัดการ เช่น การพิสูจน์และยืนยันตัวตน หรือการรวบรวมข้อมูลกรณีเกิดปัญหาการไม่ปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งเพื่อการจัดทำรายงานภายในของบริษัท การเฝ้าระวังหรือการป้องกันอาชญากรรมของสถาน ประกอบการด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิด การดูแลรักษาระบบเพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการ ตลอดจน การจัดการความเสี่ยงของบริษัท การรักษาความมั่นคงของข้อมูลและโครงข่ายในการให้บริการ รวมทั้งเพื่อ ป้องกันการทุจริต ฉ้อโกง รวมถึงการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอันเป็นกรณีตามฐานการ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

6)    เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท (Legal Obligation) บริษัทอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไป ประมวลเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ผู้ควบคุมข้อมูลนั้นมีตามที่กฎหมายกำหนด เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วย ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และ/หรือตามกฎหมายอื่นที่บริษัทต้องอยู่ภายใต้บังคับกำหนดให้ส่ง ข้อมูล และ/หรือตามกฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งหน่วยงานกำกับดูแลที่บริษัทต้องอยู่ภายใต้บังคับ เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริการของบริษัท เป็นต้น อันเป็นกรณีตามฐานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

4.2 กรณีที่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความจำเป็นและมีวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย บริษัทจะดำเนินการให้ท่านรับรู้ ให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อความสั้น (Short Message Service) เว็บไซต์ ข้อความผ่านอุปกรณ์ หรือตามแบบวิธีการของบริษัทเป็นคราวๆ ทั้งนี้ ท่านสามารถยกเลิกหรือถอนการให้ความยินยอมกับบริษัทได้ตลอดเวลาโดยผ่านระบบการยกเลิกการรับข้อมูลของบริษัท

4.3 การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับหรือที่เก็บรวบรวมมำใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับบริการหรือเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการเพื่อให้สามารถใช้บริการได้สะดวกตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้น หรือวัตถุประสงค์ทางการตลาด หรือวัตถุประสงค์อื่นใดอันชอบด้วยกฎหมาย อาทิ

1)    ให้บริการตามสัญญากับลูกค้า

2)    ให้บริการลูกค้า (Customer Service) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ

-                     การติดต่อกับลูกค้าเพื่อดำเนินตามคำขอของลูกค้า

-                     การติดต่อสื่อสำรผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส่งใบแจ้งค่าบริการ การแจ้งเตือนให้ชำระ ค่าสินค้าและบริการใบเสร็จรับเงิน

-                     ให้บริการหลังการขาย

-                     จัดการด้านสิทธิประโยชน์ของลูกค้า

-                     รับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า

-                     รับแจ้งประสำนงานเพื่อแก้ปัญหาการใช้งานของลูกค้า

-                     อำนวยความสะดวกลูกค้าในการตรวจสอบข้อมูล การชำระเงิน และการจัดการสิทธิประโยชน์ของ ลูกค้า

3) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาบริการของบริษัท เช่น

-                     รายงานสถิติเรื่องจำนวนลูกค้าเพื่อการวางแผนการตลาด

-                     พัฒนาเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์และบริการ แอปพลิเคชั่น แก้ปัญหาในเชิงเทคนิคที่เกิดขึ้นในการใช้เว็บไซต์ผลิตภัณฑ์และบริการแอปพลิเคชั่น และพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าในการรับบริการจากบริษัท

-                     ศึกษาและทำความเข้าใจถึงความต้องการของท่าน เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงบริการที่ท่านใช้งานให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของท่าน

4) การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ความเสี่ยง และการป้องกันอาชญากรรม

-                     เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

-                     เพื่อป้องกันการทุจริต ฉ้อโกง รวมถึงการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-                     เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่ายการให้บริการของบริษัท และรายงานท่านหากพบกิจกรรมที่น่าสงสัย เช่น การพยายามลงชื่อเข้าใช้บัญชีของท่านโดยผิดปกติ

-                     เพื่อยืนยันและพิสูจน์ตัวตน และยืนยันช่องทางการติดต่อ

5) เพื่อส่งข่าวสารโปรโมชั่น รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการตลาด เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ท่านรวมถึงบริการที่ท่านอาจสนใจ อันเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการใช้ข้อมูลดังกล่าวจะไม่ขัดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของของท่านเกินสมควร เช่น บริการอินเทอร์เน็ต บริการกิจการกระจายเสียง บริการกิจการโทรทัศน์ บริการช่องทางชำระเงิน การทำบริการทางดิจิทัล การวิจัยการตลาดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือบริการอื่นใด หรือเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และนำเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ให้ท่าน หรือเพื่อประโยชน์ในการจัดทำฐานข้อมูลและใช้ข้อมูลเพื่อเสนอสิทธิประโยชน์ให้แก่ท่าน

4.4 บริษัทอาจมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุผล และ/หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่อาจมีขึ้นเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อความสั้น (Short Message Service) เว็บไซต์ ข้อความผ่านอุปกรณ์ให้บริการ หรือตามแบบวิธีการของบริษัทเป็นคราวๆ ในกรณีที่ท่านต้องให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะดำเนินการให้ท่าน รับรู้ ให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อความสั้น (Short Message Service) เว็บไซต์ ผ่านอุปกรณ์ให้บริการ ข้อความผ่านอุปกรณ์ หรือตามแบบวิธีการของบริษัทเป็นคราวๆ

บริษัทอาจใช้ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบธรรมมากกว่าหนึ่งฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรมของบริษัทที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ทั้งนี้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัท อาจส่งผลกระทบต่อท่านในการไม่ได้รับการบริการจากบริษัท หรือ ไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการจากบริษัท หรือไม่ได้รับการปฏิบัติตามสัญญา และท่านอาจได้รับความเสียหาย/เสียโอกาส และอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ ที่ท่านหรือบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม

4.5 บริษัทอาจมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเองหรือโดยบุคคลอื่น

 

5.  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท โดยบริษัทอาจเปิดเผยหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลหรือหน่วยงานทั้งที่อยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ ดังต่อไปนี้

1)    ผู้ประมวลผลข้อมูล หรือผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้ง หรือบุคคลใดๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญาหรือมีนิติสัมพันธ์ด้วย (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) เช่น บริษัทในกลุ่มจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล ผู้สนับสนุนการขาย ผู้เชี่ยวชาญและผู้ให้บริการด้านต่างๆ ซึ่งรวมตลอดถึงผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษาของบริษัทหรือของบุคคลใดๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญาหรือมีนิติสัมพันธ์ที่เป็นผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้บุคคลหรือนิติบุคคลเหล่านั้นให้บริการแก่บริษัทหรือแก่ท่านอันเกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัท

2)    หน่วยงานกำกับ หน่วยงานของรัฐบาล หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือบุคคลใดๆ ก็ตามที่บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเท่าที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือในกรณีเฉพาะอื่นๆ เช่น เป็นไปตามคำสั่งศาล

3)    เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องของบริษัทตามสัญญาหรือตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

4)    บุคคลที่สนใจลงทุนในบริษัทหรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวในการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลในเชิงลึก (due diligence purpose) ไม่ว่าจะเป็นการเข้าลงทุนร่วม การควบรวม การโอนกิจการ หรือการขายธุรกิจหรือทรัพย์สิน ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ที่ปรึกษาของบุคคลเหล่านั้น ซึ่งรวมตลอดถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานกำกับดูแลในเรื่องดังกล่าว

 

6. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

6.1  บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร และ/หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานเพื่อให้การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความปลอดภัย โดยบริษัทมีมาตรการป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การแก้ไข หรือการเปิดเผยโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต

6.2  ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับมาจะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทเท่านั้น และบริษัทจะดำเนินการตามมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิของท่าน

6.3  ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

1)    บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านยังใช้บริการหรือมีนิติสัมพันธ์อยู่กับบริษัท หรือตลอดระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดโดยมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ เช่น มาตรฐานทางบัญชี มาตรฐานทางกฎหมาย และ กฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

2)    กรณีการให้บริการสิ้นสุดลง บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เป็นระยะเวลา 10 ปีนับแต่วันที่บริการสิ้นสุดลง เว้นแต่มีกฎหมายกำหนดให้จัดเก็บเป็นระยะเวลาที่มากกว่าหรือน้อยกว่าระยะเวลาดังกล่าว หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการปฏิบัติตามหรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

3)    ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มาจากคุกกี้ (Cookies) ในการเก็บข้อมูลเมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์ บริษัทจะเก็บไว้ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

4)    เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บบริษัทจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้

 

7.  นโยบายเรื่องคุกกี้ (Cookies)

7.1  Cookies เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies)

บริษัทใช้ Cookies เพื่อพัฒนาการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies) ในการจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถจัดให้มีการบริการที่ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น Cookies ประเภทนี้ช่วยให้บริษัทจดจำอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อให้บริษัทสามารถจัดทำเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากขึ้น ในการปิดใช้งาน Cookies นี้ ท่านสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ของท่านโดยดูวิธีการช่วยเหลือของเบราเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน

7.2  Cookies เพื่อการวิเคราะห์ (Analytic cookies)

บริษัทใช้ Analytics Cookies ที่ให้บริการโดยบุคคลภายนอกเพื่อเก็บข้อมูลว่าผู้เข้าชมเว็บไซต์ ของบริษัทมีการใช้งาน อย่างไร บริษัททำข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์เป็นข้อมูลนิรนามทั้งหมด (Anonymization) และส่งผ่านไปที่บุคคลภายนอก ผู้ที่จะสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้หรือเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ให้กับบุคคลอื่นที่ประมวลผลข้อมูลให้ตามที่กฎหมายอนุญาตบุคคลภายนอกจะไม่รวมข้อมูลของท่านที่ได้ไปจากเว็บไซต์บริษัทกับข้อมูลที่บุคคลภายนอกมีอยู่แล้ว ท่านสามารถเลือกปิดการใช้งาน Cookies ลักษณะนี้บนหน้าเว็บไซต์บริษัท

 

8.  นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Website อื่น

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของบริษัท และการใช้งานเว็บไซต์ของ บริษัทเท่านั้น หากท่านได้กด link ไปยังเว็บไซต์อื่น หรือบริการหรือแอปพลิเคชันของบุคคลอื่น (แม้จะผ่านช่องทางในเว็บไซต์ อุปกรณ์ให้บริการ หรือแอปพลิเคชันของบริษัทก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้นๆ แยกต่างหากจากของบริษัท

 

9.  การเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะตรวจสอบประสิทธิภาพของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจำ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวจะถูกประกาศหรือตีพิมพ์ไว้บนเว็บไซต์หรือ แพลตฟอร์มอื่นของบริษัท

 

10.  สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการดำเนินการตามขอบเขตที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้กระทำได้ ดังต่อไปนี้

1)    ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw Consent) ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทได้ตลอดระยะเวลาที่บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ มีข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน ทั้งนี้ การถอนความยินยอมอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของท่าน จึงควรศึกษาสอบถามถึงผลกระทบก่อนการดำเนินการใช้สิทธิดังกล่าว หากการถอนความยินยอมของท่านทำให้บริษัทไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือให้บริการหรือสิทธิประโยชน์บางอย่างให้แก่ท่านได้ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอม

2)     ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Right of Access) และขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน เช่น สำเนาใบเสร็จรับเงิน สำเนาใบแจ้งหนี้ หรือสำเนาบันทึกข้อมูลการใช้งานตามหลักเกณฑ์รูปแบบที่บริษัทกำหนดให้แก่ท่าน หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม

3)     ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านจากบริษัทได้ ในกรณีที่บริษัทได้ทำให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานโดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ โดยขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้ (Right to Data Portability)

4)     ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของท่านด้วยเหตุผลบางประการได้ (Right to Object) ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

5)     ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัททำการลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ (Right to Erasure) ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

6)     ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ (Right to Restriction of Processing) ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

7)     ท่านมีสิทธิให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ (Right to Rectificatio)

8)     ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานหรือผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ในกรณีที่บริษัท หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของบริษัทหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในการใช้สิทธิดังกล่าว ท่านสามารถติดต่อบริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทตามที่อยู่ข้างล่างเพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นพร้อมนำหลักฐานมาเพื่อการตรวจสอบ พิสูจน์ จนสามารถเชื่อได้ว่าท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจริง และบริษัทจะดำเนินการตามคำขอของท่านภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอบริษัทจะดำเนินการพิจารณาคำขอของท่านตามขอบเขตของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธได้หากบริษัทพิจารณาเห็นว่าเป็นคำร้องขอใช้สิทธิที่ไม่สุจริต ไม่สมเหตุสมผล ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง หรือบริษัทอาจปฏิเสธคำร้องขอของท่านตามคำสั่งศาลหรือตามหลักเกณฑ์อื่นใดที่กฎหมายกำหนด และบริษัทจะให้เหตุผลการปฏิเสธคำขอของท่านด้วย

 

11.  การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลหรือหน่วยงานหรือกลุ่มพันธมิตรที่บริษัทเป็นคู่สัญญาหรือมีนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายที่อยู่ต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของท่านหรือประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทและบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบหากประเทศปลายทางผู้รับข้อมูลดังกล่าวมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะจัดให้มีกระบวนการตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลท่านเป็นสำคัญ

 

12.   เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบกำกับ และให้คำแนะนำในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการประสานงานและให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 

13.   การทบทวนนโยบาย

บริษัทจะทำการทบทวนนโยบายสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของกฏหมาย หรือกรณีที่กฏหมายมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข และจะทำการแจ้งให้ทราบด้วยการเผยแพร่ผ่านประกาศที่เหมาะสมของบริษัท

 

14.   ช่องทางการติดต่อกับบริษัท

ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)

-                      ชื่อ :   บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด

-                      สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 2 00 ชั้น 10 จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

-                      โทรศัพท์ : 02 100 3503

 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)

-                      สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 200 ชั้น 10 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

-                      อีเมล   : thanet.c@ccs.jasmine.com

-                      โทรศัพท์ : 02 100 3503

 

 


นโยบายคุกกี้

 

  เว็บไซต์ของบริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด (“เรา”) ใช้คุกกี้เป็นเทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานของท่าน เมื่อท่านได้เข้าชมเว็ปไซต์ของเราผ่าน www.thaiclouderp.com รวมถึงช่องทางอื่น ๆ เช่น mobile website mobile application เป็นต้น ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกรวมกันว่า (“เว็บไซต์”) คุกกี้ในเว็บไซต์ของเราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองการใช้งานของท่านและผู้ใช้งานเว็บไซต์ท่านอื่น ๆ เรายังใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบเว็บไซต์ของเราให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น เราอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงนโยบายคุกกี้ ("นโยบาย") เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการให้บริการของเรา โดยเราจะทำการแจ้งเตือนท่านล่วงหน้าสำหรับการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเช่นว่านั้น

คุกกี้คืออะไร
  คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ใช้จัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยจะบันทึกข้อมูลในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน เช่น แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน หรือ ผ่านทางเว็บบราวเซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา โดยเราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้ในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล เช่น การจัดเก็บข้อมูลการใช้บริการเว็บไซต์ การจดจำและบันทึกข้อมูลการเข้าใช้งานเดิม เป็นต้น ซึ่งการใช้คุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของท่านแต่ประการใด

  ทั้งนี้ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org

เราใช้คุกกี้อย่างไร

  เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจของท่าน โดยจะทำให้เราเข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้เร็ว และทำให้เว็บไซต์ของเราเข้าถึงได้ง่าย สะดวกยิ่งขึ้น บางกรณีเราจำเป็นต้องให้บุคคลที่สามดำเนินการ ซึ่งอาจจะต้องใช้ อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด

ประเภทของคุกกี้
  1. คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง (First-Party Cookies) คือ คุกกี้ที่ถูกกำหนดโดยเว็บไซต์ของเรา คุกกี้ประเภทนี้สามารถถูกอ่านได้ผ่านเว็บไซต์ของเราเอง
  2. คุกกี้ของบุคคลที่สาม (Third-Party Cookies) คือ คุกกี้ที่ถูกสร้างและกำหนดขึ้นโดยหน่วยงาน องค์กร บริษัท หรือบุคคลภายนอกที่เราได้ใช้บริการอยู่ เช่น เราอาจใช้บริการวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าใช้งาน หรือการสร้างและการส่งโฆษณา ดังนั้น เมื่อท่านได้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา ท่านอาจพบเนื้อหาที่ฝังมาจาก Facebook หรือ YouTube ซึ่งเว็บไซต์เหล่านี้เป็นผู้กำหนดคุกกี้ขึ้นมาเอง

ประเภทการใช้งานคุกกี้ของเรา

 1. คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของเรา เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของเรา ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

 1. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของเรารวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ เรายังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่าข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้เรา ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

 1. คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของเราจดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 1. คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของเรา แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

 

 

ประเภทของคุกกี้

รายละเอียด

ตัวอย่าง

คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Necessary Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของเรา เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของเรา ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

 • PHPSESSID
 • JSESSIONID

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของเรา   รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ เรายังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้เราไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

 • __utmc
 • _hjIncludedInPageviewSample
 • _hjTLDTest
 • _gid
 • __utma
 • __utmb
 • __utmt
 • __utmz
 • _hjid
 • _ga
 • _hjAbsoluteSessionInProgress
 • _hjFirstSeen

 

คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของเราจดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • fbsr_340486642645761

คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของเรา แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

         _

 • gat_gtag_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 • _utmv#########
 • TESTCOOKIESENABLED
 • YSC
 • NID
 • test_cookie
 • GPS
 • VISITOR_INFO1_LIVE

 

ระยะเวลาในการจัดเก็บ
 ระยะเวลาในการจัดเก็บคุกกี้จะขึ้นอยู่กับประเภทในการจัดเก็บคุกกี้ สำหรับคุกกี้ที่มีการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะ Session ข้อมูลจะถูกจัดเก็บเฉพาะกรณีที่ผู้ใช้งานได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และเมื่อบราวเซอร์ถูกปิด คุกกี้ประเภทนี้จะไม่ถูกจัดเก็บในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน สำหรับคุกกี้ประเภทอื่น ข้อมูลจะถูกจัดเก็บแม้ว่าท่านจะทำการปิดบราวเซอร์แล้วก็ตาม โดยเราจะจัดเก็บคุกกี้เท่าที่มีความจำเป็นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิที่จะลบคุกกี้ดังกล่าวเมื่อใดก็ได้

การโอนข้อมูล
 ในกรณีการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ เราจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าประเทศปลายทางดังกล่าวมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ประเทศปลายทางไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามข้อยกเว้นตามหลักเกณฑ์ที่เรากำหนดโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย

การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น

 เว็บไซต์ของเราอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหาและสร้างการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ของเราได้ ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่เราไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

การควบคุมการใช้งานคุกกี้
 บราวเซอร์ส่วนใหญ่มีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตามท่านสามารถลบหรือปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของบราวเซอร์ ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนการตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานหรือรูปแบบหน้าเว็บไซต์ของเราได้ นอกจากนั้น ท่านสามารถตรวจสอบวิธีการตั้งค่าของแต่ละบราวเซอร์ตามลิ้งค์ข้างล่าง
Apple Safari
Google Chrome
Microsoft Edge
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
Opera
Android (Chrome)
Blackberry
Iphone/Ipad (Chrome)
Iphone/Ipad

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
 ในกรณีที่ท่านต้องการทราบวิธีการจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิที่ท่านมีอยู่ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ที่  นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

ติดต่อเรา
 ในกรณีที่ท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเรา ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด

เลขที่ 200 ชั้น 10 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเก็ด จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ 02 100 3503

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

เลขที่ 200 ชั้น 10 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเก็ด จังหวัดนนทบุรี
อีเมล  thanet.c@ccs.jasmine.com

โทรศัพท์ 02 100 3503