โครงการ Huathalae Free WiFi ในวันเด็ก

      เทศบาลตำบลหัวทะเล จัดทำโครงการ Free–WiFi จำนวน 100 จุด ในพื้นที่เทศบาลฯ เพื่อการศึกษา แหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษาของเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาให้สามารถสืบค้นเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

huathalae_1.jpg
huathalae_2.jpg