Enterprise Resource Planning for Goverment (ERPG) ระบบงานบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

       เป็นระบบงานบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกๆ ระดับไม่ว่าจะเป็นเทศบาล (เทศบาล/เมือง/ตำบล) หรือองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) ซึ่งจะมีระบบงานต่างๆ รองรับเพื่อตอบโจทย์การทำงานของทางหน่วยงาน เช่น
ระบบ Call Center สายด่วนบริการประชาชน, ระบบจัดชื้อ/จัดจ้าง, ระบบจัดเก็บรายได้, ระบบการเงินรับ เป็นต้น

กิจกรรม / Sucess Stories
ข่าวกิจกรรมเทศบาลตำบลหัวทะเล
เทศบาลตำบลหัวทะเล อ.เมือง นครราชสีมา ได้จัดอบรม...

โครงการ Huathalae Free WiFi ในวันเด็ก
เทศบาลตำบลหัวทะเล จัดทำโครงการ Free–WiFi จำนวน 100 จุด ในพื้นที่เทศบาลฯ เพื่อการศึกษา...

CCS สวัสดีปีใหม่นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
...

CCS สวัสดีปีใหม่นายกเทศมนตรีตำบลเสม็ด
...

ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลเสม็ด
เทศบาลตำบลเสม็ดได้เปิดระบบ Call Center สายด่วนบริการประชาชน ..

ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองแสนสุข
เทศบาลตำบลแสนสุขได้เปิดระบบ Call Center สายด่วนบริการประชาชน 1132..

ภาพบรรยากาศ Call Center Office
ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง พนักงานที่มีใจรักในการให้บริการ (Service Mind) ควบคุมอารมณ์และ ...