ระบบร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ - ตัวอย่างหน้าจอ


หน้าจอบันทึกรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ สำหรับเจ้าหน้าที่ (Create Ticket)

เป็นระบบสำหรับใช้บันทึกรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนและขอรับบริการต่างๆ จากประชาชนของหน่วยงานเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และระบบจะทำการส่งเรื่องต่างๆ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา หรือให้บริการประชาชนตามที่ร้องขอ อีกทั้งยังเป็นฐานข้อมูลสำหรับให้ผู้บริหารนำไปใช้ปรับปรุงและวางแผนในการแก้ไขปัญหาหรือป้องกันเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งการพัฒนาในการให้บริการต่างๆ แก่ประชาชนในท้องถิ่น
 • รองรับการทำงานในลักษณะของ Call Center
 • รองรับการทำงานในลักษณะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่อง ณ จุดรับเรื่องร้องทุกข์
 • รองรับการทำงานในลักษณะ Work Flow
 • มีระบบติดตามงานที่ยังค้างดำเนินการ
 • มีระบบประวัติเรื่องที่เคยแจ้งดำเนินการ
 • มีระบบแสดงข่าวสารที่แจ้งประชาสัมพันธ์ขององค์กร
 • มีระบบแนบ File เอกสาร,รูปภาพ,เสียง เพื่อประกอบในการแจ้งเรื่องหน้าจอตรวจสอบเรื่องของหน่วยงาน (Monitor Ticket)

เป็นระบบที่เจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานใช้ติดตามเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน หรือ ขอรับบริการจากประชาชนที่ถูกส่งมายังหน่วยงาน เพื่อรับเรื่องมาดำเนินการ หรือส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • รองรับการตรวจสอบและติดตามเรื่องที่ยังรอดำเนินการ (Open Ticket) หรือที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว(Close Ticket)หน้าจอบันทึกแจ้งข่าว (News)

เป็นระบบที่ใช้แจ้งข่าวหรือข้อมูลขององค์กร ที่ต้องการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน
 • รองรับการแจ้งข่าวหรือข้อความในลักษณะข่าวด่วน (ตัวอักษรวิ่ง)
 • รองรับการแจ้งข่าวหรือข้อความในลักษณะกระดานข่าว
 • รองรับการทำงานในลักษณะ Work Flow
 • รองรับการแจ้งข่าวเฉพาะหน่วยงานที่กำหนด หรือ ทุกหน่วยงานหน้าจอคัดกรองเรื่องที่รับแจ้งจากประชาชนผ่านระบบ Internet

เป็นระบบที่เจ้าหน้าที่ใช้คัดกรองเรื่องที่ประชาชนแจ้ง เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์หรือขอรับบริการ ผ่านช่องทางระบบ Internet เพื่อคัดกรองเรื่องก่อนส่งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบหน้าจอบันทึกแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ สำหรับประชาชน

เป็นระบบสำหรับให้ประชาชนบันทึกแจ้งเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนหรือขอรับบริการต่างๆ จากหน่วยงานเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และส่งเรื่องมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา หรือให้บริการประชาชน ตามที่ร้องขอผ่านระบบ Internet
 • มีระบบแนบ File เอกสาร,รูปภาพ,เสียง เพื่อประกอบในการแจ้งเรื่อง
 • มีการกำหนด Service Code เพื่อให้ประชาชนใช้ติดตามความคืบหน้าของเรื่องที่แจ้งได้เองผ่านระบบ Internetหน้าจอประชาชนติดตามเรื่องที่แจ้งผ่านระบบ Internet

หน้าจอประชาชนติดตามเรื่องที่แจ้งผ่านระบบ Internetet