ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองแสนสุข

      เทศบาลเมืองแสนสุข ได้เปิดประชาสัมพันธ์ การให้บริการของเทศบาลโดยมีการให้บริการเกี่ยวกับเรื่องการร้องเรียน ร้องทุกข์ (Complaint), การเสนอแนะนำ (Suggestion), การสอบถามข้อมูล (information) รวมถึงการให้บริการพิเศษชื่อบริการว่า "Saensuk Free WiFi" เป็นการให้บริการเชื่อมต่อสัญญา WiFi ฟรี เพื่อเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต จำนวน 100 จุด โดยบริษัท CCS เป็นผู้ดำเนินการให้